แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง)

ข้อสอบมีจำนวน 30 ข้อ 30 คะแนน ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว